Dopłata 45% do kolektorów słonecznych

bud pas Zestaw solarny  3 KSR10-KOMPAKT300HBDopłata 45% na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
PTE uczestniczy w programie dopłat. Każdy zakup kolektorów upoważnia do wystąpienia o dopłatę 45 %.

Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielane są na zasadach określonych w Programie Priorytetowym.
Program Priorytetowy określa m.in. budżet programu, wysokość dotacji, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazuje koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem.
Kredyty z dotacją NFOŚiGW udzielane są przez banki na podstawie umów o współpracy. Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego:
1. Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank).
Do wniosku dołącza:
a) Dokumentację projektową wykonania instalacji w postaci jednego z dokumentów – oferty wykonawcy – projektu instalacji – projektu budowlano – wykonawczego (jeśli wymaga tego prawo),
b) Dokument potwierdzający spełnienie wymogów Prawa budowlanego (jeden z dokumentów): – oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych. – kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych – kopia prawomocnego pozwolenia na budowę,
c) Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy),
d) Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem / budynkiem w budowie,
e) Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały,
f) Inne dokumenty wymagane przez Bank.

Comments are closed.