Szczelność powietrzna PTE

Badanie szczelności powietrznej budynku wg normy PN-EN 13829.

Ocena szczelności budynku wykonywana  jest przy różnicy ciśnienia 50Pa, pomiędzy ciśnieniem wewnętrznym budynku, a ciśnieniem atmosferycznym zewnętrznym. Przy powstaniu podciśnienia lub nadciśnienia, poprzez przegrody zewnętrzne i nieszczelności przenika powietrze zewnętrzne lub wewnętrzne. Proces pomiaru jest procesem ciągłym i może trwać od jednej do kilku godzin w zależności od wielkości budynku. Dla zachowania żądanej różnicy ciśnień, powietrze napływające jest usuwane poprzez wentylator osiowy. Ilość  i ciśnienie przepływającego powietrza jest mierzona w urządzeniu pomiarowym i zapisywana w programie komputera. Do programu wprowadza się dane badanego budynku, min: objętość, powierzchnia podłogi, powierzchnie przegród i dane dotyczące warunków pogodowych. Na podstawie wprowadzonych i zmierzonych danych program oblicza krotność wymiany powietrza.

Krotność określana jest współczynnikiem  n50, określającym ilość wymiany powietrza całej objętości  budynku w czasie 1 godziny, przy różnicy ciśnień wewnętrznego i zewnętrznego w wysokości 50Pa.
Pomiar szczelności budynku oparty jest na znanym prawie Bernoulliego; podstawowe prawo hydrodynamiki, sformułowane w 1738 roku przez szwajcarskiego matematyka – Daniela Bernoulliego. Dotyczy ono prawidłowości rządzącej przepływem stacjonarnym wyidealizowanej cieczy (nielepkiej, nieściśliwej). Przepływ stacjonarny to taki, podczas którego w każdym miejscu w cieczy prędkość ruchu pozostaje stała.
Prawo Bernoulliego: w czasie przepływu cieczy, suma ciśnienia statycznego i dynamicznego jest stała wzdłuż każdej linii przepływu.
Matematyczna postać równania Bernoulliego:
p + ρgh + ½ρv2 = const
gdzie:
p – ciśnienie cieczy, ρ – gęstość cieczy, v – prędkość przepływu cieczy, g – przyspieszenie ziemskie, h – wysokość rurki z cieczą nad powierzchnią ziemi.
Pierwsze dwa człony równania określają: ciśnienie statyczne:
Ps = p + ρgh
Trzeci człon równania określa ciśnienie dynamiczne:
Pd = ½ρv2.
Ps ciśnienie powstające prostopadle do kierunku przepływu, a Pd – równolegle. Ponieważ  suma ciśnienia statycznego i dynamicznego jest const, to oznacza, że w miejscach większej prędkości przepływu, ciśnienie statyczne będzie mniejsze.
Wartość n50 jest określona w warunkach technicznych, w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008r. (Dziennik Ustaw Nr 201, Poz. 1238) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Maksymalne wartości wymian powietrza wynoszą:
– budynki z wentylacją grawitacyjną: n50 ≤ 3,0,
– budynki z wentylacją mechaniczną: n50 ≤ 1,5,
– budynki pasywne, energooszczędne: n50 ≤ 0,6.
Budynki pasywne i energooszczędne muszą spełniać warunek krotności wymiany powietrza n50 ≤ 0,6.  Powietrze wentylacyjne w tych budynkach musi być dostarczane poprzez rekuperatory.
Straty spowodowane niekontrolowanym wypływem ciepłego powietrza wewnętrznego wynoszą ok. 40% całej energii dostarczanej do ogrzania domu.
Norma PN-83/B-03430/Az3:2000, określa minimalne ilości powietrza wentylacji w budynku:
– kuchnia z kuchenką gazową – 70 m³/h;
– kuchnia z kuchenką elektryczną – 50 m³/h;
– łazienka – 50 m³h;
– toaleta – 30 m³/h;
– pokój mieszkalny – 30 m³/h;
– pomieszczenie pomocnicze (bez okna) – 15 m³/h;
– pralnia domowa powinna mieć zapewnioną wentylację odpowiadającą minimum dwukrotnej wymianie powietrza na godzinę;
– pomieszczenia suszarni bielizny powinny mieć zapewnioną wentylację odpowiadającą 1 wymianie powietrza na godzinę.
Badanie Blower Door-PTE jest przeprowadzane zgodnie z Polską Normą PN-EN 13829 i umożliwia dokładną ocenę budynku w zakresie spełnienia wymagań tej normy.
Najbardziej efektywną oceną energetyczną budynku jest pomiar szczelności powietrznej z zastosowaniem w warunkach zimowych kamery termowizyjnej i anemometru.

Comments are closed.