PTE Statut


POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE – PTE STATUT
fragmenty
ENERGIA = ŻYCIE
Postanowienia ogólne
§ 1

    POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE, w skrócie PTE jest ogólnopolskim stowarzyszeniem naukowo-technicznym,  społeczno-zawodowym, twórczym, dobrowolnym, demokratycznym, organizacją pozarządową, działającą na rzecz społeczeństwa i pożytku publicznego. PTE zrzesza osoby zainteresowane problematyką energetyczną wszystkich specjalności i zawodów oraz osoby prawne.

§ 2

Działalność PTE obejmuje:
1. Dziedziny nauki: przyrodnicze i inżynieryjne,
2. Działy i gałęzie gospodarki narodowej: -badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-pozostałe badania i analizy techniczne, -badania i analizy związane z jakością żywności, -działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -działalność wspomagająca edukację, -działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -dystrybucja energii elektrycznej, -dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, -działalność w zakresie architektury, -realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,   -wytwarzanie paliw gazowych oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, szkoły wyższe,  badania naukowe i techniczne, biogazownie, bionika, budownictwo pasywne i zero energetyczne, bilanse energetyczne, edukacja wszystkich szczebli, elektroenergetyka, -energetyka konwencjonalna, odnawialna i jądrowa, źródła wytwarzania energii, urządzenia, instalacje, paliwa i energia, transport,  projektowanie: maszyn, urządzeń, procesów technologicznych, procesów wytwarzania, zakładów przemysłowych, rzeczoznawstwo specjalistyczne i majątkowe, ochrona środowiska, chłodnictwo, pompy ciepła, klimatyzacja, kolektory, pozostała problematyka dotycząca energetyki.

§ 3

1. PTE prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Siedziba PTE i jego Zarządu Głównego mieści się w Poznaniu.
3. PTE posiada:
a. osobowość prawną.
b. sztandar i odznakę organizacyjną, a jego godłem jest widok słońca, na pomarańczowym tle, z   umieszczonym wewnątrz niego napisem PTE. Godło jest chronione prawem.
c. odznaki: członkowską i honorowe, ustanawiane na podstawie odrębnych przepisów prawa.
4. PTE może być:
a. członkiem naukowych, technicznych, gospodarczych i społecznych organizacji krajowych i zagranicznych,
b. założycielem fundacji realizujących cele, określone w niniejszym statucie,
c. członkiem i tworzyć związki stowarzyszeń.

§ 4

1. Strukturę organizacyjną PTE tworzą jednostki organizacyjne: terenowe i specjalistyczne.
2. Oddziały są jednostkami terenowymi PTE. W skład Oddziału wchodzą koła. Jednostki te na zasadzie dobrowolności mogą zawierać między sobą porozumienia o współpracy.
3. Oddziały, po wyrażeniu zgody Zarządu Głównego, na podstawie statutu, mogą występować o uzyskanie osobowości prawnej.
4. Jednostki specjalistyczne PTE: Akademie, Instytuty, Komitety, Komisje, Wydawnictwa, Zespoły.
5. Strukturę jednostek organizacyjnych określają regulaminy wewnętrzne tych jednostek.
6. PTE i jego jednostki organizacyjne, za zgodą Zarządu Głównego, mogą być członkami organizacji krajowych i zagranicznych.

§ 5

       1.   PTE opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może także zatrudniać pracowników.
2.   Działalność PTE, wszystkich jego władz i organów jest jawna.
3.   PTE podejmuje działalność gospodarczą w celu realizacji zadań statutowych. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na  cele statutowe.
4.   Działalność gospodarcza prowadzona jest w ramach stowarzyszenia lub za pośrednictwem podmiotów, powołanych do tego celu.
5.   Działalność podmiotów reguluje ustawa o działalności gospodarczej.

 

Cele, sposoby działania i środki na ich realizację
§ 6

Cele PTE:
1.    Rozwijanie nauki i techniki w zakresie energetyki konwencjonalnej, odnawialnej, jądrowej,
2.    Uruchomienie, organizacja i prowadzenie szkoleń, nauczania i studiów na wszystkich poziomach w zakresie wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii i budownictwa energooszczędnego,
3.    Organizacja spotkań i konferencji w celu przekazywania informacji i popularyzacji nowych źródeł i technologii pozyskiwania energii, sieci energetycznych i urządzeń,
4.    Wykonywanie bilansów ciepła, audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznej, planów zaopatrzenia Kraju, regionów i Gmin w energie cieplną, elektryczną i paliwa gazowe.
5.    Prowadzenie i popularyzacja badań i nowych technologii i źródeł energii konwencjonalnej, odnawialnej i termojądrowej,
6.    Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, promocja zatrudnienia, reorientacja zawodowa oraz pomoc w zakresie poszukiwania i zmiany pracy,
7.    Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
8.    Rozwijanie kontaktów koleżeńskich i zawodowych,
9.    Ochrona środowiska przyrodniczego,
10.    Rozwijanie przedsiębiorczości i działalności stowarzyszeniowej,
11.    Rozwój infrastruktury energetycznej, poprawiającej warunki życia osób i społeczeństw,
12.    Przestrzeganie etyki zawodowej członków PTE,
13.    Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,

§ 7

Sposoby realizacji celów i zadań  PTE:
1.    Wykonywanie prac naukowo – badawczych i technicznych,
2.    Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą, w ramach  Unii Europejskiej,
3.    Współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia i opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii należących do sfery zainteresowania PTE,
4.    Prowadzenie działalności na rzecz normalizacji, certyfikacji oraz opracowywanie ekspertyz naukowych, technicznych i gospodarczych,
5.    Prowadzenie działalności gospodarczej i szkoleniowej oraz współpraca z władzami oświatowymi w zakresie opracowywania i opiniowania programów i metod nauczania,
6.    Nadawanie uprawnień zawodowych,
7.    Organizowanie kongresów, konferencji, narad, odczytów, konkursów, wystaw, pokazów oraz wyjazdów szkoleniowo-technicznych krajowych i zagranicznych,
8.    Wspieranie startu zawodowego młodych inżynierów i techników, otaczanie opieką seniorów Stowarzyszenia,
9.    Prowadzenie działalności gospodarczej, wspomagającej rozwój techniczny społeczności lokalnych, krajowych i międzynarodowych,
10.    Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
11.    Działalność wydawnicza,
12.    Przyznawanie odznak i nagród, za wyróżniające się wyniki w twórczości naukowej, technicznej, organizacji i przedsiębiorczości, oraz za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej,
13.    Uruchomienie i tworzenie funduszy stypendialnych, udzielanie pomocy koleżeńskiej,  w szczególności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 8

Środki na realizację celów i zadań statutowych, pochodzą z:
1.    Wpisowego i składek członkowskich,
2.    Działalności gospodarczej,
3.    Dotacji, darowizn, spadków, zapisów i innych form sponsorowania,
4.    Majątku PTE.

Członkowie PTE, prawa i obowiązki
§ 9

Członkowie PTE dzielą się na:
1.    Zwyczajnych,
2.    Nadzwyczajnych,
3.    Zagranicznych,
4.    Wspierających,
5.    Honorowych.

§ 10

Członek zwyczajny:
Członkiem zwyczajnym może być, obywatel polski lub obywatel innego państwa, posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej oraz student wyższej uczelni.
Członkiem zwyczajnym zostaje osoba, po złożeniu deklaracji wstąpienia do PTE i opłaceniu rocznej składki członkowskiej, po zaakceptowaniu przez Prezesa lub Zarząd. Nie uregulowanie składki, powoduje nie przyjęcie w skład członków PTE. Składka za kolejny rok opłacana jest w styczniu danego roku. Nie uregulowanie składki członkowskiej w styczniu, powoduje utratę członkosta i wykreślenie z listy członków PTE.
Członek zwyczajny ma prawo:
1.    Wybierać i być wybieranym do władz i organów PTE, może reprezentować PTE w innych organach po uzyskaniu upoważnienia władz PTE,
2.    Uczestniczyć w działalności PTE,
3.    Uzyskiwać uprawnienia i tytuły zawodowe PTE, po spełnieniu określonych wymagań,
4.    Korzystać z funduszy i pomocy koleżeńskiej i pomocy PTE w obronie własnych interesów
5.    Nosić odznaki stowarzyszenia,
6.    Odwoływać się do sądu koleżeńskiego w przypadku naruszenia norm PTE,
7.     Pełnić funkcji honorowe w PTE.

Czytaj całość

Comments are closed.